Nyereményjáték

A NYEREMÉNYJÁTÉK NEVE
Nyereményjáték Részvételi- és
Játékszabályzat

1. Szervező
A Melis Mercédesz e.v. - photowebdesign.hu  (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes
személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy
lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a photowebdesign.hu CÉGNÉV által az @fotowebdesign FB/IG
OLDAL LINK XXXXXXX oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.
1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek
teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen
játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek
nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen
játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2023.12.05., 15:00 órakor kezdődik, és
2023.12.08., 20:00 óráig tart.
2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt
alatt kommentben válaszold meg a: "én is szeretnék ingyenes fotózást.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való
részvételnek.
2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db ingyenes fotózás
2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023.12.08. 21:00
melyre számítógép segítségével kerül so. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az
adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48
órán belül a fotowebdesign FB/IG LINK oldalon is.
3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és
megadnia teljes nevét, valamint postacímét.
3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék
időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram
regisztrációval rendelkezik.
4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő NAP/HÉT/HÓNAP belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt
(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb
értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges
adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.
4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére NAP/HÉT/HÓNAP belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.Ú
4.6 A Játékból ki vannak zárva a XXXSZERVEZŐXXX dolgozói, a megbízott
XXXLEBONYOLÍTÓXXX dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak
olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,
etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem
sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő
lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook
és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a
sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.
5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal
szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.
5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben
szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook
szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett
megszervezve.
6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen
játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
6.2 A jelen nyereményjátékra a XXXSZERVEZŐXXX weboldalán található adatvédelmi
tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,
önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a XXXSZERVEZŐXXX a nyertes
adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes
azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán
XXXXXXXX (CÉG FB/IG OLDAL LINK).
A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem
szponzorálta.

photowebdesign.hu CÉGNÉV
Siófok HELYSZÍN
2023.12.05. DÁTUM